REGULAMIN KONKURSU „Australijskie umilacze wieczoru” 

Eco and More Sp. z o. o.  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Australijskie umilacze wieczoru”.

Organizatorem konkursu jest Eco and More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Widok 8, 00-483 NIP: 5252519276, KRS: 0000399184 REGON: 145848195 („Organizator”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ecoandmore.pl/regulamin należącej do Organizatora i obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis www.instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).

Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie komentarza odpowiadającego na pytanie „Co zrobisz, jeśli jutro rano obudziłabyś się w Australii? Masz tylko 24h na przygodę życia i żadnych barier/ograniczeń!” pod konkursowym postem opublikowanym w serwisie Instagram oraz oznaczenie dwóch znajomych i zaproszenie ich do udziału w konkursie.

Komentarz należy opublikować pod postem konkursowym nie później niż do dnia 06.03.2022 r. do godz. 23:59.

Jeden Uczestnik ma prawo do zamieszczenia nie więcej niż jednego komentarza.

W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jeden komentarz, żaden z nich nie będzie uwzględniany przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:

  • posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
  • udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Profilu Instagram.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/realnienaturalnie/

ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

Zadanie konkursowe polega na polubieniu konkursowego postu, opublikowaniu komentarza odpowiadającego na pytanie „Kiedy czujesz się najbardziej kobieco?” pod konkursowym postem opublikowanym w serwisie Instagram oraz oznaczenie przyjaciółki i zaproszenie jej do udziału w konkursie.

Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz.

W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców. Każda z wybranych osób otrzyma: komplet produktów z serii Rosehip od Sukin + zniżka na zakupy na www.ekodrogeria.pl + kapcie EMU.

Komisja stworzona przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”) wybierze zwycięzców Konkursu będących autorami najciekawszego, najbardziej kreatywnego i przykuwającego uwagę Zgłoszenia („Zwycięzca Konkursu”).

Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Instagramie Organizatora 8.03.2023 r.

Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru/wysyłki Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.

Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

NAGRODA

Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów z kosmetykami: komplet produktów z serii Rosehip od Sukin + zniżka na zakupy na www.ekodrogeria.pl + kapcie EMU.

Nagrody zostaną wysłana na adresy zwycięzców.

Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 

REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@ecoandmore.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie- tytuł konkursu).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Eco and More Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Widok 8, 00-023 NIP: 5252519276.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@ecoandmore.pl

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.

Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.

Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Instagramie Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.