REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Eco&More&La Millou”
(„Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu pod nazwą „Eco&More&La Millou” („Konkurs”) jest Eco and More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Frascati 4/2, 00-483 NIP: 5252519276, KRS: 0000399184 REGON: 145848195

1. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu trwa w dniach 12.-19.10.2021. („Okres Trwania Konkursu”). Okres Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.

2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem fanpage`a marki WaterWipes na portalu społecznościowym Instagram oraz fanpage’a marki WaterWipes na portalu Facebook. Przy czym możliwe jest to wyłącznie w poście informującym o Konkursie, który Organizator zamieści w dniu trwania konkursu, lub na swoim profilu na portalu Instagram.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz ani pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram lub Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Instagram lub Facebook („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook lub Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagramu. Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości otrzymywania wiadomości prywatnych od fanpage na portalu Instagram. Ustawienia prywatności Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział w Konkursie.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę WaterWipes na portalu Instagram lub Facebook, zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym po kliknięciu w link zamieszczony pod postem informującym o Konkursie („Post Konkursowy”) przenoszącym bezpośrednio do treści Regulaminu, która otwiera się w nowym oknie w pliku pdf. Zasada Instagram: opublikuj na swoim profilu post z #ecoandmorelamillou , gdzie napiszesz/pokażesz co Twoim zdaniem jest najlepsze dla Twojego dziecka. . Zasada Facebook: w komentarzu pod postem konkursowym zamieść zdjęcie lub tekst, w którym pokażesz co Twoim zdaniem jest najlepsze dla Twojego dziecka.

 

3. Te sposoby zgłoszenia nazwane są w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

4. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
a. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
b. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
c. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
d. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotycżacym przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje się w § 7 Regulaminu.

5. Jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w konkursie. Kolejne Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec Eco&More WaterWipes bądź nie będzie spełniałać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Facebook lub Instagram, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.

7. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne lub umieszczone bezpośrednio na tzw. tablicy profilu portalu Facebook.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Zgłoszeń osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami na Facebooku lub Instagramie,

9. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Koordynator wybierze spośród wszystkich przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 3 najlepsze Zgłoszenia – ocenione przez komisję składającą się z 3 (trzech) członków (dalej: „Komisja”) według własnego ich uznania jako najbardziej kreatywne i oryginalne, których autorzy staną się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”). W terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram, zawierającą formularz, który Laureat musi wydrukować, uzupełnić i odesłać jego skan lub zdjęcie Organizatorowi w odpowiedzi na powiadomienie o wygranej.

10. W celu otrzymania Nagrody, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, Laureat powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości do fanpage marki w serwisie Instagram wiadomość zawierającą czytelny skan albo zdjęcie poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zawierającego:
i. dane osobowe Laureata w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail,
ii. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych Laureata, o którym mowa w § 7 Regulaminu

11. W przypadku:
a. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej we wskazanym tam terminie;
b. wysłania przez Laureata niekompletnej lub nieczytelnej wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej;
c. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

12. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata za pomocą wiadomości e-maila w formularzu zgodnie z ust. 9 powyżej, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia przesłania formularza, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

§4. NAGRODY
Organizator w Konkursie przewidział 33 nagrody („Nagrody” lub każda z osobna „Nagroda”)
1 miejsce Duża torba Feeria z produktami:
WaterWipes 60 szt x 4 BIO – 54,99

Kit&Kin size 1, pieluszki Mini – 67,99

Pure Beginnings Organic Baby, Łagodzący Balsam do Ciała z Organicznym Olejem z Baobabu, 250ml – 45,99

Pure Beginnings Organic Baby, Łagodzący Krem do pielęgnacji pupy z ekstraktem z Baobabu, 125ml – 48,99

Jack N’Jill, Naturalne chusteczki do mycia dziąseł niemowląt, 25 szt. – 29,99

Attitude, Little Ones, Odplamiacz do Ubranek Dziecięcych, Bezzapachowy, 800 ml – 40,99

Attitude, Płyn do mycia zabawek i powierzchni w pokoju dziecka Bezzapachowy (fragrance free) 800 ml – 40,99

Attitude, Sensitive Skin Baby, Naturalny płyn do mycia butelek i naczyń dla niemowląt, 700 ml – 33,99

Kit and Kin, Organiczna Maść do Zadań Specjalnych dla Maluszka, 100ml – 74,99

Kit and Kin, Organiczny Balsam Łagodzący do Brodawek dla Mamy, 50ml – 70,99

2 miejsce Organizer Feeria:
WaterWipes, Chusteczki nasączane czystą wodą, 60szt., PL – 13,49

Alphanova Bebe, Dermo – Żel do mycia ciała i włosów, 200ml – 33,99

Alphanova Bebe, Krem Ochronny na Zimę, cold cream, 50ml – 38,99

Alphanova Bebe, Organiczna oliwka z wodą wapienną BIO-Liniment, 500 ml – 50,99

3 miejsce Przytulanka królik długouchy z 1 chusteczkami WaterWipes

WaterWipes, Chusteczki nasączane czystą wodą, 60szt., PL – 13,49

1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

4. 1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU
1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;
b. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.

2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook lub Instagram.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich, a także upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszystkich polach eksplatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy na zdjęciu poza samym Uczestnikiem znajdzie się dziecko Uczestnika, Uczestnik oświadcza, iż jako opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym wizerunku rozumianego jako dana osobowa dziecka) w celach wskazanych w ust. 2 powyżej.

§ 6. REKLAMACJE
1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@ecoandmore.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie a także dodatkowo w przypadku osób, które nie przesłały Zgłoszenia w Konkursie – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu o treści następującej:
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu Konkursu – przy czym dla złożenia oświadczenia wystarczające jest wklejenie całej jego treści w treść wiadomości e-mail.
3. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail na adres, z którego reklamację nadesłano.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Ruczaj 89; 02-997 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000383843; NIP: 5213597935. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże uowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia wydania Nagród w II Etapie Konkursu (tj. do 17 lutego 2019 r.); w przypadku Laureatów, z którymi Organizator podpisał umowy ich dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i zostaną usunięte najpóźniej po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.
6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy – prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
e. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu – prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: …. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczyły inspektor ochrony danych w swojej organizacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.ecoandmore.pl
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.