REGULAMIN KONKURSU „BEZTROSKIE DZIECIŃSTWO Z PATCH I ALPHANOVA SUN”

Eco and More Sp. z o. o.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Beztroskie Dzieciństwo z Patch i Alphanova Sun” 
 2. Organizatorem konkursu jest Eco and More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Boya-Żeleńskiego 2/52, 00-621; NIP: 5252519276, KRS: 0000399184 REGON: 145848195 („Organizator”).
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ecoandmore.pl/regulaminy należącej do Organizatora i obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis www.instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie zdjęcia konkursowego w serwisie Instagram, które ukazuje beztroską zabawę dzieci Uczestnika. Zdjęcie powinno zostać oznaczone odpowiednim hashtagami: #PLASTRYPATCH i #ALPHANOVASUN
 4. Konkurs rozpoczyna się 30.06.2022 r. od godziny 00:01. Zgłoszenie należy udostępniać na własnym profilu nie później niż do dnia 07.07.2022 r. do godz. 23:59.
 5. Jeden Uczestnik ma prawo publikacji nie więcej niż jednego Zgłoszenia  oznaczonego hashtagami: #PLASTRYPATCH i #ALPHANOVASUN jako zgłoszenia w konkursie.
 6. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy opublikują więcej niż jedno Zgłoszenie, żadne z nich nie będzie uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:
  • posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
  • udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Profilu Instagram.
 8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 11. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram: https://www.instagram.com/ecoandmorepl/ i Noski Noski (@noskinoski) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

 

ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu beztroskiej zabawy dzieci Uczestnika i oznaczenie #PLASTRYPATCH i #ALPHANOVASUN.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Komisja stworzona przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”) wybierze zwycięzcę Konkursu będącego autorem najciekawszego, najbardziej kreatywnego i przykuwającego uwagę Zgłoszenia („Zwycięzca Konkursu”).
 5. Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Instagramie Organizatora w drugiej połowie lipca 2022 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru/wysyłki Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są dwie nagrody główne w postaci:

– SCOOTANDRIDE Highwaykick 1 2w1 Jeździk i hulajnoga 1-5 lat Steel i zestawu składającego się z: jednego kompletu paletek plażowych Alphanova, jednego opakowania Alphanova Sun filtr w sztyfcie SPF 50+ blue whale, 4 opakowań plastrów Patch. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi dołączającego do Konkursu za pośrednictwem Noski Noski (@noskinoski) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

– SCOOTANDRIDE Highwaykick 1 2w1 Jeździk i hulajnoga 1-5 lat Forest i zestawu składającego się z: jednego kompletu paletek plażowych Alphanova, jednego opakowania Alphanova Sun filtr w sztyfcie SPF 50+ blue whale, 4 opakowań plastrów Patch. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi dołączającego do Konkursu za pośrednictwem https://www.instagram.com/ecoandmorepl/.

 1. Poza dwoma nagrodami głównymi przyznanych zostanie 10 nagród dodatkowych:

–  5 nagród dodatkowych dla Uczestników dołączających do Konkursu za pośrednictwem Noski Noski (@noskinoski) • Zdjęcia i filmy na Instagramie. Każda z 5 nagród dodatkowych będzie składała się z zestawów: jednego kompletu paletek plażowych Alphanova, jednego opakowania Alphanova Sun filtr w sztyfcie SPF 50+ blue whale, 4 opakowań plastrów Patch.

– 5 nagród dodatkowych dla Uczestników dla Uczestników dołączających do Konkursu za pośrednictwem https://www.instagram.com/ecoandmorepl/. Każda z 5 nagród dodatkowych będzie składała się z zestawów: jednego kompletu paletek plażowych Alphanova, jednego opakowania Alphanova Sun filtr w sztyfcie SPF 50+ blue whale, 4 opakowań plastrów Patch.

 1. Nagrody zostaną wysłana na adres zwycięzców.
 2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@ecoandmore.pl lub biuro@ecoandmore.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie- tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników jest Eco and More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Boya-Żeleńskiego 2/52, 00-621; NIP: 5252519276, KRS: 0000399184 REGON: 145848195 .
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@ecoandmore.pl
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.
 4. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.
 5. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Instagramie Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.